Община Две могили

+ - =

Регистър за етажната собственост
There are no translations available.

Файлове за изтегляне

  • Нормативни актове:

Образци:

Формуляри:ОБХВАТ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТТози закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Във връзка със задължението за създаване и поддържане на Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, в изпълнение на Закона за управление на етажната собственост /ЗЕУС/ (обн. ДВ бр.6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 год. ) и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (обн. ДВ бр.50 от 03.07.2009 г.)


СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ СЛЕДНОТО:

І. Запознаване с разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост и на Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

ІІ. Свикване на Общо събрание на собствениците, на което да бъдат
взети решения за:

1. Определяне формата на управление и управителните органи /чл. 9 и чл. 10 от ЗУЕС/;

Формите на управление на етажната собственост са:
• общо събрание
• сдружение на собствениците

2. Приемане на Правилник за вътрешния ред на етажната собственост /чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗУЕС/, съгласно примерния правилник, утвърден от МРРБ /чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС/;

3. Създаване Книга на собствениците /чл. 7 от ЗУЕС/, по утвърдения образец от МРРБ /чл. 7, ал. 7 ЗУЕС/

Книга на собствениците

Чл. 7. (1) Книга на собствениците се води във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.
(2) В книгата се вписват трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.
(3) Вписването се извършва в 15-дневен срок от придобиването на правото на собственост, а за обитателите - в 15-дневен срок от началната дата на обитаването.
(4) Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Националната ветеринарномедицинска служба.
(5) Данните от книгата на собствениците се предоставят от управителния съвет (управителя) при подаване на уведомление или заявление за вписване в регистър на сградите в режим на етажна собственост.
(6) Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.
(7) Образецът на книгата на собствениците се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ІІІ. Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост

• ЗАЯВЛЕНИЕТО се подава в административната сграда на Община Две могили, бул. „България” № 84
• ЗАЯВЛЕНИЕТО се подава от председателя на управителния съвет/ управителя на етажната собственост


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. При управление на етажна собственост от Общо събрание:
- Заявление по чл. 5, ал. 2 /по образец/
- Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен от председателя на управителния съвет/управителя
- Заявителят представя лична карта на служителя, приемащ Заявлението, само за сверяване на самоличността;

2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
- Заявлението към чл. 5, ал. 2 /по образец/
- Заявление за вписване на Сдружението /образец/
- Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост
- Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя
- Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет/управителя
- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

ІV. Вписване в РЕГИСТЪРА на сградите в режим на етажна собственост

Общинска администрация Две могили на основание чл. 44, ал. 1 от ЗУЕС, създава и поддържа Публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажната собственост, които се намират на територията й.

В регистъра се вписват данни за:

• Сградата или отделния вход в режим на етажна собственост - адрес, етажност и други индивидуализиращи характеристики, определени с наредбата по ал. 4;
• Формата на управление;
• Управителните органи.

За регистрацията и достъпа до данните в регистъра не се събират такси.


Правомощия на общинска администрация Две могили по вписването в регистъра

• В 14-дневен срок от внасяне на Заявлението, длъжностно лице от общинската администрация, проверява получената информация в Заявлението.

• След извършване на съответните проверки от районните техници, в чиито район се намира сградата, посочена в Заявлението, оправомощени от кмета лица вписват данните в регистъра.

• Когато се установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на закона, тогава се указва на управителния съвет (управителя) на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.

• Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в срок, кметът на Община Две могили постановява мотивиран отказ за вписване. Отказът се връчва на управителния съвет (управителя) на съответната етажна собственост незабавно след постановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

• Отказът подлежи на оспорване пред административния съд по местонахождението на етажната собственост в 7-дневен срок от връчването му.

• Жалбата се подава чрез кмета на Общината, който я изпраща незабавно на съда заедно с приложенията към нея.

• Жалбата се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

• Кметът на Община Две могили упражнява текущ контрол по регистрацията на сгради или отделни входове в режим на етажната собственост.


ЗАБЕЛЕЖКА:

РАЗЯСНЕНИЯ при попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на сградата (входа) в регистъра

Сградата е построена през ______________г.
* Видът на строителната система е:__________________________
Има ________ броя етажи, в т.ч.:
надземни _________ , **полуподземни ________ , подземни __________
***Общата разгъната застроена площ на сградата (входа) е _________ кв.м.
****В нея/него има __________ самостоятелни обекти.

* Видът на строителната система може да бъде: масивна монолитна (т.е. тухлена или пълзящ кофраж), панелна, пакето-повдигнати плочи.
** полуподземен е етажа, пода на който е разположен под котата на сградното ниво на прилежащия терен към улицата, а таванът на повече от 0,3 м над тази кота и до 1, 5 м над нея.
*** Общата разгърната застроена площ е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети (т.е. когато не са тавански складови помещения). В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите, измерени по външните им очертания.
**** Самостоятелен обект е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър

 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.