Община Две могили

+ - =

Announcements
Публично обсъждане
Monday, 04 January 2021 00:00
There are no translations available.

П О К А Н А

за публично обсъждане на


   Програмата за намаляване на риска от бедствия, която е разработена в изпълнение на чл. 6д и чл. 65б, т. 1 от Закона за защита при бедствия и очертава визията за намаляване на риска при бедствия и аварии на територията на общината, на база приетата Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., разработена на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия.

   С програмата се определят превантивните действия за ефективна реакция по намаляване на идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане възникване на нови такива, чрез реализация на приоритетни инвестиции в областите на ефективно планиране и управление, аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за намаляване на риска от бедствия. 

   Срещата за общественото обсъждане ще се проведе в конферентната зала на Община Две могили на 10.01.2021 г. от 10.00 часа.

Проекта на Програмата за намаляване на риска от бедствия може да видите тук.

 
Обявление
Friday, 18 December 2020 10:01
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 1013 от 18.12.2020г на Кмета на Община Две могили се одобрява нанасяне на вярна кадастрална граница между ПИ № 406, ПИ № 395, ПИ № 395 в кв. 63 по плана на с. Баниска, община Две могили, област Русе, съгласно съставения Акт за непълноти/грешки/ в одобрен кадастрален план.

 
Инвестиционно предложение
Thursday, 10 December 2020 00:00
There are no translations available.

  Информация за инвестиционно предложение, относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Линк към предложението


 
Обявление
Wednesday, 02 December 2020 07:36
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 869 от 01.12.2020г на Кмета на Община Две могили се допуска изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПУП – ИПР/ в обхват на урегулирани  поземлени имоти  V-288 и VІ-290 от кв. 24 по  плана на с. Баниска, Община Две могили.

 
Обява
Thursday, 26 November 2020 00:00
There are no translations available.

   На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект: „Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град Две могили, община Две могили, област Русе“, находящ се на ул. „Цар Симеон“ № 26 в гр. Две могили.

   Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили, бул. „България“ № 84 или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

  

 

  

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 48
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.