Община Две могили

+ - =

Новини
Поздравителен адрес
07 Май 2020

 
Заповед 361
30 Април 2020


 
Покана
28 Април 2020

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ

И УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА


ПОКАНА

по чл.44 от ЗОП

За събиране на индикативни оферти


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстването на Община Две могили за фифансиране с проект:  "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС "К. А. Тимирязев" - гр. Две могили, по процедура чрез подбор BG16RFOP001-3.002 - Подкрепа за професионалните училища в Република България по Оперативна програма Региони в растеж, Приоритетна ос Регионална образователна инфраструктура.

Моля, да ни представите индикативни оферти за следния вид инвестиция, която ще бъде заявена за финансиране, а именно определяне на единични цени и стойността на видовете СМР за изпълнение на обект  "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС "К. А. Тимирязев" - гр. Две могили, съгласно Количествена сметка на видовете работи и Техническа спецификация.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят определя срок в календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти /техническо и ценово предложение/ за период от 90 /деветдесет/календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно настоящата покана.

Срокът за получаване на индикативните оферти е до17:00 часа на 08.05.2020 година.

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител  - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Община Две могили.

Всеки които проявява интерес с оглед изложеното в настоящата покана, следва да представи оферта, която да съдържа:

  1. Оферта по образец;
  2. Информация за участника по образец;
  3. Техническо предложение по образец;
  4. Ценово предложение по образец;


Оферентите следва да са вписани с ЦПРС с минимална I група IV категория.


Приложение : Образци документиБОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
Съобщение
27 Април 2020

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на Република България и в изпълнение на препоръките на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19, упоменати в Заповед №122/11.03.2020г. и №124/14.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и Заповед №214/16.03.2020г. на Кмета на Община Две могили, относно и с оглед безопасността на населението, с Решение №120 по Протокол №6/27.03.2020г. на Общински съвет Две могили бе приета промяна в Културния календар за 2020 година, като до 30 юни т.г. са отменени всички културни мероприятия.

   В този период е и ежегодния Празник на град Две могили и Седмица на Община Две могили в дните от 6-ти до 12-ти май, които през 2020 година няма да се проведат.

 

Божидар Борисов

кмет на Община Две могили

 
Покана за седмото заседание на Общински съвет – Две могили
23 Април 2020

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на седмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.04.2020 година (четвъртък), в конферентната зала на Община Две могили

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 166

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.