Община Две могили

+ - =

Обявление
12 Юни 2020

   Общински съвет в град Две могили обявява процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Бяла с 4 - годишен мандат, считано от 01.01.2021 г.

   Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

   1. Да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 68 години към момента на определянето им за съдебни заседатели.

   2. Да имат настоящ адрес в Общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

   3. Да имат завършено най-малко средно образование;

   4. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

   5. Да не страдат от психически заболявания.

   Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 12 часа на 17.07.2020 г. в Общинския съвет заявление.

   Към него да приложат:

  1. Декларация за съгласие да бъде предложен за съдебен заседател.

  2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

  3. Документ, удостоверяващ българското им гражданство (лична карта или Акт за раждане).

  4. Документ за притежание на педагогическа квалификация, ако има такава.

  5. Нотариално заверено копие от Диплома за завършено образование.

  6. Мотивационно писмо.

  7. Подробна автобиография, подписана от кандидата.

  В случай, че Общинският съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, кандидатът следва да представи в 7-дневен срок:

  1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

 2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

  Кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат обсъдени от Временна комисия на Общинския съвет. Същата в срок до 20.07.2020 г. ще изготви докладна записка за разглеждане от съвета. Той от своя страна – на редовното си заседание за месец юли 2020 г. ще избере чрез избор двама съдебни заседатели.

  Определените от Общинския съвет за съдебни заседатели в срок до 10.08.2020 г. представят:

  1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

 2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

 За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия.

 Повече информация ще получите на тел. 0889/859 892.

 
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
10 Юни 2020

Фирма ВЕЛИКОВИ ДМ ООД, слънчоглед с наземна техника:

 
Прием на курсанти във Висши военни училища за учебната 2020/2021 г.
09 Юни 2020

   Офис за военен отчет Две могили Ви  информира за приема на курсанти във Висшите военни училища за учебната 2020/2021 г.

Линк с информация за НВУ - Велико Търново:

https://www.nvu.bg/node/60?fbclid=IwAR3s02q2GZiaYD61nUD8M5FA1E2pRZSDC7EaULG760rY0y6wzx1l6Zw5wkU

Линк с информация за ВВВУ - Долна Митрополия:

https://www.af-acad.bg/cadets_admission?fbclid=IwAR351T1n0cz0vzveppTZ3zLXF69qYTo_3XVgOyzsCCwwrj_98QnIWcsELr0

Линк с информация за ВВМУ - Варна:

http://www.naval-acad.bg/education/admission-bg/admission-cadets?fbclid=IwAR3MLiOckIsos7Y6n6OTrsO0pcUzyfs2zMkghPlIOGnTBI1irJNBSzrVuzs

 
Заповед РД - 01 - 134 /04.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването
08 Юни 2020

Заповед РД - 01 - 134 /04.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването може да видите тук.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 303

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.