Община Две могили

+ - =

Съобщение
01 Юни 2020

   УВАЖАЕМИ ТЪРГОВЦИ,


   Уведомяваме ви, че считано от 06.06.2020 г. (събота) Общински пазар в гр. Две могили, ще се ползва след предварително заявяване и заплащане на дължимата такса по реда на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация - бул. „България“ № 84, партер. Заявления ще се приемат от 03.06.2020 г. (сряда), всеки работен ден от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.


  

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


Заявлението може да изтеглите от тук. 

 
Покана за тържествена церемония
28 Май 2020

 
Съобщение
28 Май 2020

   Община Две могили уведомява любителите на пещерното дело и туризъм, че от 5-ти юни 2020г. се възстановява работата на туристически обект Пещера „Орлова чука”, намираща се в землището на с. Пепелина.

   Съгласно въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, в пещерата ще се влиза само на групи до 15 човека, придружени от екскурзовод.  Задължително е носенето на предпазни маски, спазване на дистанция между туристите и дезинфекция на вход и изход от обекта.

    Работното време на пещера „Орлова чука” – всеки ден /без почивен ден/ от 10,00 до 18,00 часа, до 31 октомври, включително.

   За контакти и допълнителна информация: 

   GSM 0895567533

   GSM 0888892982

 
Настъпване на етап „Восъчна зрялост” на житните масиви
26 Май 2020

З А П О В Е Д

№ 422

26.05.2020 г., гр. Две могили

 

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-04-58/11.05.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Русе, и във връзка с изпълнение на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община Две могили,  времето от 26.05.2020 г. до 22.10.2020 г.

ІІ. Обявявам настъпване на етап „Восъчна зрялост” на житните масиви и определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност.

  1. По времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на земеделските земи.

   2. През този период всички дейности, извършващи се в земеделските земи да стават с повишена бдителност и активност на целия персонал.

    3. Забранява се изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете и други площи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

    4. Забранявам пушенето и паленето на огън в близост до житни масиви, стърнища, площи с неприбрана слама и фуражни площадки.

  5. Председатели на кооперации, арендатори, собственици, които обработват земи да изградят минерализовани ивици покрай нивите, и стриктно да спазват разпоредбите на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год.

   6. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, да спазват нормите за пожарна безопасност.

  7. За констатирани нарушения и нередности, населението да се обръща за помощ и информация до Община Две могили на телефон 08141/9205, РУ на МВР - Две могили – 08141- 22-49, РСПБЗН - Две могили тел. 08141/20-38 и тел. 112.

   8. Определям следните длъжностни лица, които могат да съставят актове за установяване на извършени административни нарушения по ЗОЗЗ, ЗОСИ, Наредба № 17 

на Община Две могили за пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на Общината, както и разпоредбите на настоящата Заповед:

            - Христо Георгиев Билчев – охрана в Пункт за управление в Община Две могили;

            - Нейхан Рафет Назиф – Началник отдел „ОбС и РР” в Община Две могили;

            - Начо Начев – горски стражар към Община Две могили.

III. Заповедта да се доведе до знанието на населението, чрез поставяне на интернет страницата на община Две могили, сградата на общинска служба „Земеделие”- офис Две могили, кметове и кметски наместници, Началник РУ на МВР-Две могили, Началник на РСПБЗН-Две могили и ССИОМПЕ в Община Две могили.

IV. Кметовете и кметските наместници на населените места да връчат копия от настоящата Заповед на председатели на кооперации и арендатори за сведение и изпълнение.

V. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет на община Две могили.

 

 

            /п/

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 296

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.