Община Две могили

+ - =

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Заповед № 489
Miercuri, 17 Iunie 2020 13:07
There are no translations available.

ЗАПОВЕД

 

489

17.06.2020 г., гр. Две могили

 

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 21, ал. 1, чл. 50, т. 1, чл. 73, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решение № 147, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 8/29.05.2020 г.

 

 

НАРЕЖДАМ

 

   I. Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен с ползваема площ от 12 кв. м., намиращ се в северната централна част на имот с идентификатор № 20184.1.2863 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с обща площ от 841 кв. м., с начин на трайно ползване „за друг вид озеленени площи”, находящо се на бул. „България” (срещу сградата на Общинска администрация) при граници и съседи: от трите страни улица и имот с № 20184.1.2849 за поставяне на временно преместваемо съоръжение (тип „павилион“) и терен от 25 кв. м., разположен в североизточната част на имота „за сервиране в открити площи към търговски обект за сезонно ползване - от м. април до м. октомври вкл.” по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, съгласно одобрена схема за поставяне от главния архитект на Общината.        

   II. Условия на конкурса:

1. Имотът да се използва за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и като открита площ към търговския обект за сезонно ползване.

2.  Кандидатите за участие в конкурса следва да бъдат регистрирани като ЕТ или като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

3.   Кандидатът да има опит в осъществяването на подобен вид търговска дейност.

4. Началната месечна наемна цена при провеждането на конкурса е 87,50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС и 105,00 лв. (сто и пет лева и нула стотинки) с ДДС формирана, както следва:

- терен за павилион – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) без ДДС „Павилиони за търговска дейност – на 1 бр. павилион до 20 кв. м.”, съгласно т. 10.1. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

Citeşte mai mult...
 
Заповед № 488
Miercuri, 17 Iunie 2020 12:50
There are no translations available.

ЗАПОВЕД

 

488

17.06.2020 г., гр. Две могили


   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, чл. 50, т. 1, чл. 73, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решение № 146, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 8/29.05.2020 г.НАРЕЖДАМ

 

   I. Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 27.04.2027 г. на част от имот - частна общинска собственост по Акт № 4073/04.05.2020 г., представляваща: терен с ползваема площ от 12 кв. м., намиращ се в североизточната част на имот с идентификатор № 20184.1.792 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с обща площ от 2381 кв. м., находящ се в гр. Две могили, пл. „Филип Тотю” № 5, при граници и съседи: север имот № 20184.1.791, изток имот № 20184.1.2847 и юг имот № 20184.1.793, за поставяне на временно преместваемо съоръжение (тип „павилион“) по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Две могили.

   II. Условия на конкурса:

1. Имотът да се използва за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност.

2. Кандидатите за участие в конкурса следва да бъдат регистрирани като ЕТ или като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

3. Кандидатът да има опит в осъществяването на подобен вид търговска дейност.

4. Началната месечната наемна цена при провеждането на конкурса е 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) без ДДС и 60,00 лв. (шестдесет лева и нула стотинки) с ДДС формирана съгласно т. 10.1. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе.

5. Специфично конкурсно условие за – запазване предназначението на обекта, а именно продажба на дребно на храни от Групи „е“, „м“, „о“, „р“ и „с“ от Списък на групите храни, представляващ Приложение № 2 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на изп. Директор на БАБХ, тютюневи изделия и вестници и списания.

 

   III. Критерии за оценка на предложенията и съответсващият им брой точки (максимален брой точки – 100):


Citeşte mai mult...
 
Заповед № 480
Luni, 15 Iunie 2020 13:43
There are no translations available.

З А П О В Е Д

 

№ 480/15.06.2020 г.

гр. Две могили


  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Закона за лечебните растения, чл. 8 ал. 2 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и във връзка с порочната практика за нанасяне на неотстраними щети на декоративната растителност при бране на липов цвят от страна на лица ползващи лечебното растение за стопански цели

Н А Р Е Ж Д А М:


  1. Забранявам свободното чупене, рязане на клони и сеч на липи за стопанска дейност от земи и гори общинска собственост.

  2. Желаещите да ползват лечебната билка за стопанска дейност от общински земи и гори е необходимо да подадат заявление в Община Две могили, като съгласно чл. 22, т. 2 от Закона за лечебните растения ще му бъде издадено позволително за ползване срещу заплащане по определена тарифа.

 3. Съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за лечебните растения, билкозаготвителите са длъжни да регистрират пунктовете си в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе, преди започване на дейността си.

 4. При констатиране на нарушения по т. 1 от настоящата заповед на виновните лица да се съставят актове от кметовете и кметските наместници на населените места от територията на общината, а за района на град Две могили от служител охрана в Пункт за управление към Община Две могили.

 5. При увреждане на находищата, което води до затрудняване на естественото възобновяване, както и при нарушение на Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, глобата съгласно чл. 73 от Закона за лечебните растения е до 3000 лв., респективно имуществената санкция е до 5000 лв.

  6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили.         

  7. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Две могили за сведение и изпълнение.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ

Зам.-кмет на Община Две могили

За Кмет на Община Две могили

Съгл. Заповед № 455/04.06.2020 г.

 
Обявление
Vineri, 12 Iunie 2020 07:15
There are no translations available.

   Общински съвет в град Две могили обявява процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Бяла с 4 - годишен мандат, считано от 01.01.2021 г.

   Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

   1. Да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 68 години към момента на определянето им за съдебни заседатели.

   2. Да имат настоящ адрес в Общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

   3. Да имат завършено най-малко средно образование;

   4. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

   5. Да не страдат от психически заболявания.

   Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 12 часа на 17.07.2020 г. в Общинския съвет заявление.

   Към него да приложат:

  1. Декларация за съгласие да бъде предложен за съдебен заседател.

  2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

  3. Документ, удостоверяващ българското им гражданство (лична карта или Акт за раждане).

  4. Документ за притежание на педагогическа квалификация, ако има такава.

  5. Нотариално заверено копие от Диплома за завършено образование.

  6. Мотивационно писмо.

  7. Подробна автобиография, подписана от кандидата.

  В случай, че Общинският съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, кандидатът следва да представи в 7-дневен срок:

  1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

 2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

  Кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат обсъдени от Временна комисия на Общинския съвет. Същата в срок до 20.07.2020 г. ще изготви докладна записка за разглеждане от съвета. Той от своя страна – на редовното си заседание за месец юли 2020 г. ще избере чрез избор двама съдебни заседатели.

  Определените от Общинския съвет за съдебни заседатели в срок до 10.08.2020 г. представят:

  1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

 2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

 За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия.

 Повече информация ще получите на тел. 0889/859 892.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 10 din 308
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.